Beleidsplan van de Stichting Jan Veldema 2018- 2022   

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Jan Veldema voor de komende vier jaren.

Op 22 juli 1998 is de Stichting Jan Veldema te Utrecht opgericht door mw. Y.E. Veldema – Benschop, weduwe van Jan Veldema.

Jan Veldema was (hoofd)onderwijzer, geboren in Suriname. Als leraar was hij een sociaal bewogen mens en begaan met de sociale noden en achterstand van mensen, vooral kinderen. Naast zijn beroep als onderwijzer in Paramaribo en de binnenlanden van Suriname, gaf hij in zijn vrije tijd ook bijles aan de leerlingen en stond hij ze in privť sfeer bij. Dit werk was een roeping voor Jan. Daarnaast gaf hij ouders van de leerlingen advies bij de schoolloopbaan van hun kinderen en besprak hij ook moeilijke thuissituaties met hen, waarin hij hen adviseerde. Het ging niet alleen om de opvoeding van de kinderen, maar ook als er bijvoorbeeld ziekte in de familie voorkwam, bezocht hij de gezinnen thuis op, om te adviseren en zijn medeleven te betonen. Hij ontpopte zich behalve als onderwijzer, ook als maatschappelijk werker en arts. Door zijn bewogenheid als mens en rechtgeaard persoon en in een steeds slechter wordende sociaal en economisch klimaat in Suriname, werd  Jan al snel gevraagd hulp te bieden op diverse terreinen waar de nood hoog was.

Mede hierdoor dankt de Stichting Jan Veldema zijn bestaansgrond. De nazaten van Jan, in het bijzonder zijn echtgenote, vonden dat het goede werk van Jan ook in Nederland ten behoeve van de sociaal zwakkeren in Suriname, voortgezet diende te worden.   

Organisatie
1.Voorzitter: mw. drs. Y.L.H. Veldema;
2. Secretaris: dhr. drs. R. E. Tolud;
3. Penningmeester: mw. D. Veldema;
4. Bestuurslid: mw. Y.E. Veldema-Benschop (erelid);
5. Bestuurslid: mw. C. A. Hoeba;
6. Projectleider(geen bestuurslid): dhr. R. Buth;
7. Projectleider Suriname (geen bestuurslid): dhr. M. Nahar.

KvK nummer te Utrecht: nummer 30150965 Het RSIN nummer is: 808922270 (fiscaal nummer ANBI).
De Stichting Jan Veldema heeft de ANBI status, ingangsdatum 01-01-2008.

Vanwege de beperkte omvang behoort de Stichting Jan Veldema tot de categorie ‘Kleine goede doelen’. In het kader van de fiscale erkenning (ANBI) volstaat hierdoor een beknopt beleidsplan.
Wij komen voor een CBF erkenning niet in aanmerking. Wij zijn een kleine organisatie, die door donaties/bedelacties onze financiŽn werven.
                                                                    

Contactgegevens Stichting Jan Veldema
Postadres: Ebrodreef  36
3561 JN Utrecht
Telefoon: 030 – 2612689

Email:    stichtingjanveldema@casema.nl                                                

Website: www.stichtingjanveldema.nl                                                                                

 

Het jaarverslag van de afgelopen twee jaren staat op onze website vermeld.
Voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zie ook onze website.

 Werknemers
Er zijn geen werknemers in loondienst. Door de stichting wordt alleen en volledig gebruik gemaakt van vrijwilligers.

 Beloningsbeleid

Onze organisatie heeft geen beloningsbeleid en bestaat, inclusief het bestuur, alleen maar uit vrijwilligers die elders een vaste baan hebben of gepensioneerd zijn. Iedereen werkt onbezoldigd. Er worden ook geen reiskosten e.d. vergoed.
Het bestuur is samengesteld uit vijf personen, waarvan de eerste drie personen het dagelijks bestuur vormen.

 Bestuursleden (namen en taken)

1. Voorzitter:  mw. drs. Y.L.H. Veldema
Algemeen coŲrdinerend – leidt de zes maandelijkse vergadering (tweemaal per jaar) – geeft de doorslag op voorstellen voor opnieuw op te starten projecten. Onderhoudt externe contacten en verzorgt de PR.

2. Secretaris :  dhr. drs. R.E. Tolud
Roept de zes maandelijkse vergadering bijeen. Redigeert de notulen. Doet website onderhoud. Is tevens adviseur en projectleider.
3. Penningmeester :  mw. D. Veldema
Maakt het jaarverslag en houdt de boekhouding bij. Verzorgt dankbrieven i.v.m. giften/donaties, waarin de vermelding staat van het project waaraan wij de giften [zullen] besteden.
4. Bestuurslid:  mw. Y.E. Veldema-Benschop, tevens erelid
De taken van dit bestuurslid zijn: het archiveren van stukken betreffende projecten en documenten.
5. Bestuurslid:  mw. C. A. Hoeba
Het coŲrdineren van projecten en archivering van stukken betreffende projecten en andere documenten.

Visie
Het op lange termijn moeten en kunnen minimaliseren van de penibele en achtergestelde sociaal economische situatie van kinderen en hulp vragende organisaties in Suriname.   

Missie
Het doen verzachten van de noden van de kinderen, ze perspectief bieden voor de toekomst en organisaties waar nodig bijstaan en dezen te ondersteunen. 

Doelstelling (zie ook Statuten)
 1. bekendheid geven aan de persoon en de ideeŽn van Jan Veldema, en die ideeŽn welke een humanitaire grondslag hebben. 
 
2. Dit daadwerkelijk in de praktijk te brengen, met name waar het gaat om de economisch- en sociaal achtergestelden te ondersteunen,
zowel financieel, materieel en immaterieel, welke in de meest ruime zin verband kan houden of daartoe bevorderlijk kan zijn.


Strategie
1. Voor het verwezenlijken en/of realiseren van haar doelen maakt de Stichting Jan Veldema op de eerste plaats gebruik van financiŽle giften/donaties;
2. Op de tweede plaats dankt de stichting haar bestaan door het krijgen van tweedehands goederen of afgeschreven gebruikte/goederen van bedrijven en scholen: zoals computers, stoelen en tafels, banken, boeken, kleding, speelgoederen enz.

 

Ten aanzien van het opstellen en uitvoeren van de activiteiten heeft de stichting twee methoden:;       

1.Ten eerste zijn er verzoeken die rechtstreeks vanuit Suriname aan de stichting worden gedaan. :p>

2. Ten tweede heeft de stichting vrijwilligers in Suriname die hulpvragen inventariseren en doorgeven aan de stichting in Nederland. De stichting analyseert, bespreekt en kijkt wat haar mogelijkheden zijn, om te voldoen aan de hulpvraag. Als er positief wordt geadviseerd, wordt de projectleider in Suriname op de hoogte gebracht van het aanstaande project.

Onder leiding van de voorzitter, worden er bedrijven benadert en wordt er ge-netwerkt met analoge organisaties. Vooral ook met scholen en personen die tweedehands materialen/spullen kunnen en willen leveren. Voorts hanteert de stichting voor het financiŽle gedeelte telefonische acties voor donaties bij families op de eerste plaats, vrienden, kennissen en eventueel bedrijven. Het komt ook voor dat wanneer de te verzenden goederen/materialen veel zijn, wij een informatiemiddag/avond met een drankje organiseren om geldelijke giften te werven voor het transport.
Tot slot zoeken wij aansluiting met soortgelijke organisaties om vooral de kosten van overtocht en inklaring te minimaliseren.

 

Wanneer de materialen klaar zijn voor vervoer naar Suriname, brengen wij onze projectleider in Suriname op de hoogte. Het bestuur in Nederland vaardigt  ťťnmaal per jaar een vertegenwoordiger af. Samen met de projectleider aldaar wordt er nagegaan in hoeverre de projecten daadwerkelijk gerealiseerd zijn en controleren ze of alles goed en op de juiste plek is afgeleverd.

Het zou ook kunnen gebeuren dat de stichting niet genoeg financiŽn bijeen krijgt voor een of meerdere projecten. Dan wacht de stichting geduldig af totdat er voldoende financiele middelen aanwezig zijn om aan de vracht en inklaring te voldoen. Dit werkt jaar overschrijdend. Dat wil zeggen dat wat nu financieel niet haalbaar is, vanwege onvoldoende financiele middelen en niet verzonden kan worden, verschoven wordt naar een later te bepalen tijdstip.  Dit is ook de reden waarom de stichting geen jaarbegroting maakt. Wij stellen per project een begroting op. Dit nadat de stichting de nodige financiering kan betalen. Kortom, het is de bedoeling om alle verzoeken in de ons voorliggende vier jaar te realiseren, echter zonder risico’s.

Huidige situatie
De Stichting Jan Veldema heeft geen vermogen. Maar staat er goed voor afgezien het verkrijgen c.q. ontbreken van financiele middelen.

De stichting kan bogen op een scala van uitgevoerde activiteiten/projecten die met de grootste voldoening zijn gerealiseerd. 

Bij de tussentijdse zes maandelijkse evaluaties van de stichting worden  de projecten en de ontwikkelingen geŽvalueerd door het bestuur onder leiding van de voorzitter.
Tot nu toe zijn al onze doelen bereikt. Ook omdat wij er zelf bij zijn, zowel in Nederland als in Suriname. De voorzitter coŲrdineert dit en de overige bestuursleden worden bij iedere actie op de hoogte gehouden. Een zwak punt in het geheel is dat bij aanvragen waarbij wij nog niet alle financiele middelen rond hebben, de aanvragers heel lang moeten wachten op een verzending. Ook kan het wel voorkomen dat de gevraagde goederen c.q. materialen, eerst in ons bezit moeten zijn alvorens wij die kunnen verschepen. Dat wil zeggen dat wij geheel afhankelijk zijn van de mensen en bedrijven die ons van goederen voorzien.

 Een sterk punt is dat wij een kleine organisatie zijn met korte lijnen en vaste vrijwilligers. Daarnaast is de communicatie tussen bestuur en vrijwilligers onderling optimaal te noemen.

Concreet gerealiseerde activiteiten/projecten
De O.S. (Openbare School) Boxel te Boxel in Suriname is in 2009 vernoemd naar de oprichter, wijlen Jan Veldema. De concrete doelen van onze stichting zijn sinds de vernoeming naar de Jan Veldemaschool, hoofdzakelijk gericht op deze school en de scholen in de omgeving.

De te verwachten doorlopende werkzaamheden zijn hier voornamelijk nazorg [bijvoorbeeld het bewerkstelligen van internet verbindingen, onderhoud, maaltijdverzorging] en het in contact blijven met de school voor behoeften peiling. De Jan Veldemaschool hebben wij al voorzien van tweedehands personal computers, airconditioning-, tweedehands boeken, puzzels en een mediatheek. Onze grootste zorg de komende tijd is, zoals gezegd, de nazorg.


Andere gerealiseerde projecten zijn:

1. De beperkte uitgave van het boek met de titel: ‘Tussen twee huizen’, over het leven van Jan Veldema wijlen;
2. Het gedeeltelijk herschrijven van de stamboom van ‘De Veldema’s uit West-Dongeradeel’;
3. De bevoorrading van de boekhandels in Suriname;
4. Medische apparatuur en goederen aan ziekenhuizen en artsen, eenmalig met subsidie van Cordaid gefinancierd;
5. Kleding/schoeisel/speelgoederen voor crŤches en kindertehuizen;
6. Computers verkregen via een donatie van de Universiteit Utrecht, naar scholen en hulp vragende organisaties in Suriname;
7. Een documentaire over onze stichting, gemaakt door Andrť Reeder (een vrijwilliger);
8. Kledingactie en ophalen kleding en andere goederen ten behoeve van Suriname;
9. Rolstoelen, rollators en andere goederen voor particulieren en Huize Asiana (verzorgingshuis) te Paramaribo;
10. Gift aan de Jan Veldemaschool vanwege de restauratie van deze school

Focus
Het beleid c.q. de activiteiten voor de komende vier jaar  van de stichting zal gericht zijn op:

– Probleemgerichter te werk gaan, waardoor meer stimuleren en adviseren van de gezinnen rondom sociale kwesties van de Jan Veldemaschool te Boxel en andere aanpalende scholen in de nabijheid, o.a. de scholen te Domburg en Meerzorg. Hierdoor zal er een bepaalde mate van gelijkheid met de omringende scholen ontstaan.

– Op deze manier wordt in de gehele omgeving het onderwijs op een hoger niveau gebracht.

– Hierbij moet gedacht worden aan kleding, schoeisel, speelgoederen, kinderwagens, maar ook leermiddelen en financien.

– Momenteel zijn wij bezig met een inzamelingsactie, alsook een verzoek om financiŽle steun aan derden om de vracht en inklaringskosten te kunnen betalen.

Ook de andere scholen in de plaatsen Domburg en Meerzorg hebben dus onze aandacht. Genoemde plaatsen hebben wij al voorzien van computers en ander leermateriaal. Wij zullen hier ook op dezelfde voet doorgaan voor wat betreft verwezenlijking van de behoeften en nazorg.

Dit doen onze vrijwilligers in Suriname. Dit zullen wij de komende vier jaren blijven doen. Aangezien wij een kleine stichting zijn, zal dit niet moeilijk te handhaven zijn.

 FinanciŽn

Onze financiele positie is al aangegeven. 

Er kan wel vermeld worden dat de inkomsten uit donaties tegenvallen waardoor wij vaak onze eigen financiŽn moeten aanspreken. Het jaarverslag is te zien op de website van onze stichting.

 


Het werven van gelden

Onze grootste bron van inkomsten bestaat uit donaties en giften van familie, vrienden en kennissen. Heel soms wil Cordaid  een bijdrage doen in de kosten.

De financiŽle middelen die er nodig zijn om een project te financieren variŽren. De vracht kosten naar Suriname zijn onze grootste financiŽle post. Wij hebben een vast vervoersbedrijf voor de verscheping naar Suriname, waardoor wij soms korting mogen genieten, maar het transport naar Suriname blijft een kostbare post, gemiddeld € 2000,= per keer.